Jesteś tutaj

Analiza systemowa

Do badania złożonych układów, spotykanych np. w zastosowaniach technicznych czy ekonomii, wykorzystujemy metody analizy systemowej. Projekty tego typu są z reguły interdyscyplinarne i wykorzystują wiedzę z szerokiego spektrum dziedzin poczynając od matematyki i statystyki, poprzez inżynierię systemów i ekonomię, a kończąc na naukach humanistycznych (np. psychologia, socjologia, czy historia).

 

Jako przykład poniżej załączono kilka krótkich opisów projektów i spis publikacji związanych z analizą systemową, które zrealizowaliśmy: 

 

 • MIKI – Militarne Inteligentne Konstrukcje Interoperacyjne

Celem projektu było zebranie informacji oraz analiza porównawcza w zakresie maszyn bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem czołgów różnych generacji. Na tej podstawie zbudowano drzewo problemu (issue tree) prezentujące wady dotychczasowych konstrukcji. Podjęto również próbę opracowania koncepcji nowoczesnych maszyn bojowych.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

 

 • HGW – Hipotetyczne Gromadzenie Wartości

Celem projektu HGW była analiza systemu Bitcoin (kryptowaluta) pod kątem jego przydatności i możliwości szerokiego, codziennego zastosowania. Podczas spotkań praktykanci zapoznawali się ze szczegółami działania wirtualnej monety, zarówno tymi związanymi z aspektami kryptograficznymi, jak i ekonomicznymi. Przeanalizowali również potencjalne skutki upowszechnienia tego środka płatniczego oraz dokonali analizy popularnych twierdzeń, głoszonych przez przeciwników i zwolenników nowej waluty. Efektem prac był raport podsumowujący zebrane informacje.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

 

 • IGI – Integracja Gromadzonych Informacji

Celem projektu było zebranie informacji oraz analiza porównawcza w zakresie automatyzacji baz paliw w wybranych krajach i w Polsce. Porównano obszary działalności, które są automatyzowane oraz dokonano identyfikacji i analizy stosowanych technologii i systemów informatycznych. Dokonano przeglądu regulacji prawnych dotyczących automatyzacji baz paliw obowiązujących w różnych krajach.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

  

 • LSE – Logistyka Surowców Energetycznych

Cel: wygenerowanie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju firmy

 

Projekt był realizowany na zlecenie dużej firmy z branży paliwowej, a dotyczył opracowania możliwych ścieżek rozwoju firmy. Część z nich stanowiła alternatywę dla aktualnej działalności podstawowej. Końcowym efektem prac zespołu było wybranie najbardziej obiecujących scenariuszy ze względu na możliwość i opłacalność realizacji. Zwieńczeniem prac grupy projektowej były wspólne warsztaty z kadrą kierowniczą Zamawiającego, na których zespół zaprezentował opracowane koncepcje.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

 

 • RED – Rozwój Elektroniki Drukowanej

Cel: zbadanie aktualnego stanu technologii elektroniki drukowanej oraz próba określenia perspektyw jej rozwoju i możliwych zastosowań w okresie najbliższych lat

 

Zasadniczym celem projektu było wskazanie nowatorskich i niestandardowych sposobów wykorzystania nowych możliwości jakie niesie technologia elektroniki drukowanej. Zakres merytoryczny prac obejmował m.in. sposoby wytwarzania, wykorzystywane materiały, możliwości realizacji poszczególnych produktów oraz opis rynków, na których urządzenia wytworzone dzięki nowoczesnej technologii znalazłyby zastosowanie.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny]
 2. Opis problemu [Pobierz PDF]
 3. Prezentacja z XVII Forum Teleinformatyki [Pobierz PDF]

 

 • MONEY – Funkcjonowanie systemu finansowego

Cel: analiza systemu finansowego pod kątem znalezienia potencjalnej podstawy pieniądza

 

Projekt o charakterze naukowym skupił się na analizie historii pieniądza, teorii ekonomicznych i funkcjonowania globalnego systemu finansowego celem rozważenia, co w przyszłości mogłoby stanowić podstawę pieniądza. Wyjątkowo dynamiczna sytuacja na światowych rynkach finansowych i surowcowych dawała okazję do uważnej obserwacji i analizy bieżących wydarzeń. Dodatkowo, stworzono repozytorium informacji dotyczących kluczowych zagadnień związanych z przedmiotem projektu.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny]
 2. Prezentacja z XVII Forum Teleinformatyki [Pobierz PDF]

 

 • Wstępne oszacowanie możliwości w zakresie optymalizacji łańcucha czynności wykonywanych przez personel laboratoriów Zamawiającego

Projekt został zrealizowany na zlecenie spółki o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Przedmiotem opracowania były wstępne propozycje kierunków usprawnienia procesu badania jakości produktów w laboratoriach zleceniodawcy. Grupa projektowa po zapoznaniu się z działalnością laboratoriów na podstawie dokumentacji oraz wizyt studyjnych przedstawiła szereg możliwości zmian funkcjonowania laboratoriów jak również innych podmiotów znajdujących się w strukturze spółki pośrednio związanych z badaniem jakości. Zaproponowano również nowe modele funkcjonowania laboratoriów.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

 

 • MRY – Miary i Modele

Cel: badanie istniejących modeli i miar służących do oceny skuteczności wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe i rozwój zaawansowanych technologii

 

Projekt był realizowany dla dużej instytucji z sektora publicznego. Jego celem było zbadanie istniejących modeli i miar służących do oceny skuteczności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe i rozwój zaawansowanych technologii. Prace obejmowały krytyczną analizę znanych z literatury rozwiązań. Zaproponowano również alternatywne podejście, którego dalsze rozwinięcie, może pozwolić podnieść efektywność rozdzielania środków finansowych pomiędzy konkurujące ośrodki badawcze.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

 

 • SIZE – Symulacja Interakcji i Zachowań Ekonomicznych

Cel: badanie zagadnienia racjonalności konsumentów i procesu podejmowania decyzji w kontekście założeń neoklasycznej teorii ekonomii

 

Celem projektu było zasymulowanie zachowań podmiotów na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji. Założenia teoretyczne projektu nawiązywały do prac Herberta Simona traktujących o ekonomii ewolucyjnej i koncepcji „bounded rationality”. Na podstawie zaprojektowanego modelu powstała aplikacja w oparciu o system wieloagentowy, symulująca proces decyzyjny. Dalsze prace obejmowały analizę wyników symulacji – poprawności zachowań modelu i wrażliwości na zmiany parametrów.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

 

 • MSP – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Cel: budowa narzędzia do badania sektora małych i średnich przedsiębiorstw

 

Celem projektu było opracowanie narzędzia do badania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zapewniającego szacowanie skutków rzeczowych i finansowych zmiany uwarunkowań działalności tego sektora. Zaproponowano dwa modele oddziaływań decyzji władz centralnych na sektor MSP: jeden bazujący na doświadczeniach wynikających z najnowszych trendów ekologii (rozumianej jako dziedzina nauki), drugi odwołujący się do ekonomii ewolucyjnej.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

 

 • ROBOCOP – Programowalne układy zmiennokształtne

Głównym celem projektu było zbadanie aktualnych trendów w rozwoju futurystycznej technologii Self-reconfigurable Programmable Matter (układów zmieniających kształt/konfigurację w sposób programowalny). Podczas prac wyodrębniono podstawowe podproblemy badawcze dla rozpatrywanej technologii, obejmujące m.in. zagadnienia konstrukcji układu, sterowania czy zasilania. Jednym z celów projektu było również zaproponowanie nietrywialnych, futurystycznych zastosowań dla tej technologii.

 

 1. Raport końcowy [Materiał niedostępny]
 2. Opis problemu [Pobierz PDF]

 

 • AFR – Airlines and Free-Riding

Systemowa analiza zjawiska free-riding na przykładzie systemu parkowania miejskiego oraz programów lojalnościowych na przykładzie linii lotniczych w powiązaniu z modelami wyceny biletów lotniczych.

 

Przykładowe publikacje będące wynikiem prowadzonych badań:

 1. K. Piwarska, K. Kulesza, Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych, Matematyka Stosowana, 2008, nr 9, s. 91 – 116 [Pobierz PDF]
 2. K. Piwarska, K. Kulesza, ‘Jazda na gapę’ w ramach systemu parkowania płatnego w Warszawie, w materiałach XIII Krajowej Konferencji Kryptografii i Ochrony Informacji ENIGMA, 2009 [Materiał niedostępny]

 

 • DT – Disruptive Technologies

Cel: badania w zakresie tzw. disruptive technologies

 

W ramach projektu uczestnicy badali trendy w powstawaniu disruptive technologies, czyli technologii przełomowych dla cywilizacji. Jednocześnie mieli określić, jakie czynniki decydują o tym, że dana technologia się przyjmuje i rozwija na tyle, by mieć duży wpływ na rozwój ludzkości. W końcowej fazie projektu jego uczestnicy mieli za zadanie określić, jakie technologie mogą potencjalnie zyskać na znaczeniu w najbliższych latach.

 

Przykładowe publikacje będące wynikiem prowadzonych badań:

 1. J. Fiedler, S. Piłat, K. Kulesza, Teleportowani do urzędu, IT w administracji, 2009, nr 9, s. 12 – 16 [Pobierz PDF]

 

 • RNA – Rozwiązania Nieoczekiwane dla Administracji

Cel: analiza możliwości w zakresie przyszłych kierunków badawczych dla centrum badawczego dużej firmy informatycznej

 

Uczestnicy przeanalizowali, jakie kierunki badawcze są potencjalnie najbardziej atrakcyjne dla dużej firmy informatycznej chcącej zbudować centrum badawczo-rozwojowe. Jednocześnie biorąc pod uwagę założenie, że szybkie i skuteczne zarządzanie przekłada się zwykle na duże ilości zaoszczędzonego czasu, a w efekcie na zaoszczędzone pieniądze, uczestnicy tego projektu mieli za zadanie wymyślić nowe modele administracji, które można zastosować w dużych firmach i ośrodkach badawczych.

 

Przykładowe publikacje będące wynikiem prowadzonych badań:

 1. J. Fiedler, S. Piłat, K. Kulesza, Teleportowani do urzędu, IT w administracji, 2009, nr 9, s. 12 – 16 [Pobierz PDF]

 

 • OFF – Nauka „Offowa”

Celem projektu było zbadanie możliwości stworzenia alternatywnego, wirtualnego środowiska do pracy naukowej, które umożliwiałoby nieskrępowaną, wolną wymianę myśli naukowych oraz wszelkich wyników pracy naukowców. Rozwiązanie wykorzystuje nowe technologie informacyjne do stworzenia „drugiego obiegu” naukowego i jest inspirowane „osiągnięciami” Web 2.0 – wirtualnymi światami i portalami społecznościowymi. Działania w ramach projektu obejmowały także rozpoznanie i analizę systemu nauki w Polsce i na świecie.

 1.  Raport końcowy [Materiał niedostępny]

 

 • CKK – Casinos kontra Kontrola

Cel: analiza wielkości wpływów do kasy państwa z tytułu planowanego wprowadzenia tzw. dopłaty do gier hazardowych

 

W ramach projektu uczestnicy analizowali modele matematyczne opisujące przepływy pieniężne. Celem projektu było przygotowanie modelu ilościowego opisującego w sposób systemowy konsekwencje wprowadzenia w życie dopłat do gier, ze szczególnym uwzględnieniem kasyn i salonów gier.

 

Przykładowe publikacje będące wynikiem prowadzonych badań:

 1. O możliwych konsekwencjach objęcia polskich kasyn dopłatami do gier, Wewnętrzny raport badawczy IBS PAN. [Pobierz PDF]
 2. P. Świtalski, A. Grzech, K. Kulesza, Policz zanim zrobisz, IT w administracji, 2009, nr 9, s. 20 - 23 [Pobierz PDF]

 

Wyniki uzyskane w tym projekcie dały nam również możliwość, zgodnie z najlepszą brytyjską praktyką, zabrania głosu, jako naukowcy, w debacie publicznej. M.in. została zorganizowana konferencja prasowa, która odbiła się szerokim echem w mediach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 CIAMSE All rights reserved.